Vedtekter

VEDTEKTER
for
STAVANGER BUESKYTTERE

STIFTET

  1. AUGUST 1953
     

LOVER FOR STAVANGER BUESKYTTERE
Stiftet 13/8 1953
$1
Klubbens formål er å drive bueskyttersport, samt å fremme interessen for bueskyttersport.
$2
Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Rogaland Idrettskrets og Norges Bueskytterforbund, eller andre særforbund som klubbens årsmøter gjør vedtak om à slutte seg til.
$3
Medlemmer.
Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. Ved innelding oppgis alder, bopel og yrke, og om søkeren før har vært medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Enhver opptakelse skal straks innføres i medlemsprotokollen.
Et medlem kan ikke tas opp hvis forpliktelser til et annet lag ikke er oppfylt (jfr. Norges Idrettsforbunds lov par 39). Utmeldelse av klubben må skje skriftlig eller ved manglende betaling av medlemskontigenten. Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds og dets organisasjoners, samt klubbens lover og bestemmelser.
$4
Kontigent.
Kontingenten betales forskuddsvis og fastsettes av årsmøtet. Alle medlemmer har stemmerett. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.
Styret har anledning til å nedsette eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre grunner.
$5
Årsmøter.
Årsmøtet holdes hvert år i februar eller mars måned og kalles inn med minst tre ukers varsel.  
Årsmøtet behandler:

  1. Årsmelding.
  2. Regnskap i revidert stand.
  3. Eventuelle innkomne forslag.
    4 a) Valg av styre. Styret skal ha Leder og minimum tre medlemmer. Leder og styremedlemmene velges hvert år. Styret konstituerer seg selv med rollene nestleder, sekretær, kasserer og materialforvalter. Det velges to varamenn til styret, som samtidig skal være assisterende stevnearrangører og bistå styret, med myndighet til å rekruttere hjelp fra de øvrige medlemmer.
    b) Valg av revisor.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (d.v.s. minst en stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådddette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Forslag må være sendt styret senest åtte dager før årsmøtet. I alle saker skal vedtakene for å være gyldige være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven.
De vedtak som fattes må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.
§6
Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.  
§7
Medlemsmøter.
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig eller ønskelig.
§8
Klubben ledes av et styre bestående av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og matenalforvalter. For å være beslutningsdyktig, må et flertall av styret være møtt fram. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styret leder klubbens samlede virksomhet, ivaretar klubbens og medlemmenes interesser, sammenkaller møter, arrangerer trening og stevner, samt sørger for representasjon utad.
§9
Styrets arbeid
a) Lederen har den daglige ledelse av klubben. Han leder klubbens forhandlinger og klubbens møter, hvis ikke annet er fastsatt. Han skal påse at valg, adresseforandringer o. l. som har interesse for krets og forbund blir meldt, og at oppgaver over klubbens medlemmer blir sendt overordnede instanser innen fastsatte tidsfrister.
b) Nestleder fungerer som Leder under dennes fravær.
c) Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøtene. Han/hun skal i samråd med lederen føre klubbens korrespondanse og dessuten være klubbens arkivar.
d) Kassereren fører klubbens regnskaper og medlemsfortegnelse. Klubbens midler settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen.
e) Revisor gjennomgår regnskap og kasse årlig, og rapporterer til styret før årsmøtet.
$10
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.
§11 kan ikke endres.
§11
Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt opp på sakslisten, som er tilstillet medlemmene minst 14 da er før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere, og for at klubben skal oppløses må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med det, treffes i samsvar med klubbens bestemmelser om lovendringer.
I tilfelle oppløsning, tilfaller klubbens eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettstyret.